House of Healing | Eveline Dhondt| ALGEMENE VOORWAARDEN

Door het fysiek, via email en/of online ondertekenen en doorsturen van een inschrijvingsformulier aanvaard je volgende voorwaarden

(bijgewerkt op 07/ Juli 2022)

(Art.1) Algemeen

 • De deelnemer (hierna inschrijver genoemd) heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden.
 • Minimum leeftijd van deelname is 18 jaar. Ben je tussen 16 en 18 jaar en wil je graag deelnemen, bezorg dan een schriftelijke toelating van je ouders.
 • De inschrijver gaat akkoord om de factuur via e-mail te ontvangen. Je ontvangt van ons een factuur op het email adres waarmee je je hebt ingeschreven. Op expliciete vraag kan je een schriftelijke versie bekomen.
 • De inschrijver heeft kennis genomen van de vooropgestelde data en inhoud van de proces begeleiding, retraite, workshop, seminar, cirkel of ieder ander aangeschafte dienstverlening, dat terug te vinden is op de website; houseofhealing.be.
 • House of Healing behoudt zich het recht om de inhoud, data, locatie, trainers & coaches van de proces begeleiding, retraites, seminars, workshops, coachings, evenementen en andere producten ten allen tijde te wijzigen. De kwaliteit zal gewaarborgd blijven.
 • De inschrijver erkent dat alle inhoud en het materiaal van House of Healing uitsluitend gebruikt mag worden door de deelnemer zelf en met niemand anders gedeeld mag worden, tenzij House of Healing hiervoor schriftelijk de toestemming geeft. Indien dit recht vervalt door misbruik zal de toegang onmiddellijk ontzegd worden, zonder enige vorm van terugbetaling en kunnen er legale acties ondernomen worden.
 • House of Healing is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of diefstal tijdens de proces begeleiding, retraites, workshops, seminars, cirkels en éénder welk ander georganiseerd evenement of dienstverlening door House of Healing.
 • Je kan pas deelnemen nadat je (eerste) factuur of onderlinge afspraak voldaan is.
 • De inschrijver gaat akkoord om opgenomen te worden in de House of Healing mailing database die gebruikt wordt voor de nieuwsbrief, kennisoverdracht, marketing- en voor promotiedoeleinden.
 • De inschrijver verklaart zich middels zijn inschrijving, akkoord te gaan met het feit dat er beelden (foto’s & camerabeelden) kunnen worden gemaakt, al dan niet met geluid.
 • Alle foto’s en films die genomen en gemaakt worden mag House of Healing gebruiken voor zijn website, facebookpagina, instagram… en alle andere kanalen die House of Healing gebruikt. Tenzij je dit ons op voorhand schriftelijk laat weten dat je dit niet wil.

 (Art.2) Inschrijvingen- & annulaties

 • Na het ondertekenen, bevestiging via e-mail of social media of het online doorsturen van het inschrijvingsformulier ben je ingeschreven.
 • Na inschrijving volgt er een intake gesprek en/of ontvang je een mail ter bevestiging van je inschrijving.
 • Vanaf de datum van inschrijving, heb je 5 kalenderdagende tijd om kostenloos te annuleren en dit tot 10 kalenderdagen voor de start van de gekozen proces begeleiding.
 • Na 5 kalenderdagen of binnen de 10 kalenderdagen voor de start van de gekozen proces begeleiding wordt voor iedere annulatie 50% van het totaalbedrag exclusief btw aangerekend.
 • Deelnemers die zelf vroegtijdig uit een proces begeleiding (individueel, cirkel of master) , een retraite, een weekend, een workshop, een event of het jaartraject stappen worden geacht om alsnog het openstaande bedrag volledig te volstorten aan House of Healing.
 • Wanneer House of Healing je deelname beëindigd, wordt er 50% van het totaalbedrag (exclusief btw) terugbetaald en dit uiterlijk 60 dagen na stopzetting.
 • Bij annulatie van een proces begeleiding (individueel, cirkel of master) , een retraite, een weekend, een workshop, een event of andere vorm van begeleiding door House of Healing wordt 100% van de inschrijving terugbetaald of wordt je inschrijving overgedragen naar een volgende datum.
 • Indien je afwezig bent waarvoor je bent ingeschreven zonder geldige annulatie voorafen/of onderlinge overeenkomst, wordt de volledige factuur in rekening gebracht.
 • Een geldige annulatie gebeurt door een mail te sturen naar info@houseofhealing.be met vermelding van “annulatie” “naam” en “naam proces begeleiding”. Alle andere vormen van annulatie worden niet aanvaard.
 • Individuele sessiesdienen op voorhand geboekt te worden via een online inschrijvingsformulier, het boekingssysteem of via mail)
 • GeplandeIndividuele sessies worden volledig aangerekend bij afwezigheid en/of bij annulatie minder dan 24u voor aanvang.
 • Alle gefactureerde bedragen zijn inclusief 21% btw voor individuen en exclusief 21% btw voor ondernemers.

(Art. 3) Retraites

Alle bovenstaande voorwaarden uit (Art. 1) en (Art. 2) gelden ook voor onze retraites met uitzondering en toevoeging van:

 • De annuleringskosten voor een retraite bedragen 50% van de totale factuur voor annulaties meer dan 30 kalenderdagen voor aanvang, 75% van de totale factuur voor annulaties minder dan 30 kalenderdagen voor aanvang en 100% voor annulaties minder dan 10 kalenderdagen voor aanvang.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je verplaatsing van en naar een retraite tenzij anders vermeld bij inschrijving.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de gewenste verzekeringen zoals (ongeval, diefstal, ziekte, repatriëring, annulatie, onvoorziene omstandigheden).

(Art. 4) Dienstverlening voor ondernemingen

Alle bovenstaande voorwaarden uit (Art. 1) en (Art. 2) gelden ook voor onze dienstverlening binnen een onderneming met uitzondering en toepassing van:

 • Een intake gesprek is altijd verplicht
 • Alle bedragen zijn exclusief 21% btw voor ondernemers
 • Een overeenkomst wordt opgemaakt met de onderlinge afspraken en bepalingen.
 • De annuleringskosten bedragen 75% van de totale factuur voor aanvang en 100% na aanvang van de proces begeleiding en/of dienstverlening.
 • House of Healing draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de impact van de proces begeleiding binnen de onderneming en kan hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden.

(Art. 5) Betalingen 

Facturen zijn betaalbaar aan House of Healing .

 • Je kan je factuur schriftelijk betwisten tot 5 kalenderdagen na de factuur datum, daarna gaan wij ervan uit dat u de voorgestelde factuur integraal aanvaard heeft en dient deze ook betaald te worden.
 • De factuur is te betalen binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Na 30 dagen worden er 2% administratieve kosten aangerekend aan het begin van iedere maand van laattijdige betaling.
 • Enkel wanneer er een onderlinge overeenkomst is kan de factuur in schijven betaald worden.
 • Deelnemers die via een groeiplan (maandplan of een jaarplan) zijn ingeschreven volstorten de inschrijving door het uitvoeren van de maandelijkse/jaarlijkse betalingen voor aanvang van de proces begeleiding. Hiervoor zullen de deelnemers telkens automatisch een factuur via e-mail ontvangen.
 • Betalingen dienen te gebeuren via overschrijving met vermelding van de factuurnummer en je naam welke terug te vinden is op de factuur.
 • Wanneer de betaaltermijn de 90 dagen overschrijd zonder onderlinge overeenkomst, wordt de betalingsuitnodiging overgemaakt aan een incassobureau en wordt ereen extra interest aangerekend van 2% per maand bovenop de administratie kosten, te tellen vanaf de vervaldag van de factuur. Er is eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15%, met een minimumbedrag van 50 EURO.
 • Indien er onderling schriftelijk betalingsvoorwaarden zijn afgesproken, dan krijgen deze voorrang op de algemene voorwaarden.

 (Art. 6) Betwistingen

 • Klachten, bezwaren en betwistingen dienen steeds schriftelijk via mail (info@houseofhealing.be of aangetekend per post verstuurt te worden naar de zetel van House of Healing.
 • Klachten, bezwaren en betwistingenworden niet meer aanvaard vanaf de 11e kalenderdag volgend op de einddatum van de proces begeleiding of iedere andere dienstverlening.
 • Klachten, bezwaren en betwistingen zullen zoveel mogelijk onderling en minnelijk worden opgelost.
 • In geval van een eventuele rechterlijke betwisting is enkel de rechtbank van Gent bevoegd.

(Art. 7) Medische disclaimer & Verantwoordelijkheid

 • House of Healing stelt op geen enkele wijze een medische diagnose of een medische advies op en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de verstrekte informatie die louter als informatie wordt aangeboden.
 • House of Healing behandeld geen ziektes, medische aandoeningen, depressies, … en alle andere symptomen en medische aandoeningen die onder de medische noemer van de Belgische wetgeving vallen.
 • De proces begeleiding die House of Healing aanbied is gebaseerd op eigen ervaring en valt niet onder de noemer of classificatie van therapie.
 • House of Healing maakt gebruik van technieken zoals energiewerk, instant coaching, healing, aura reading en lichaamswerk in zijn proces begeleiding ter ondersteuning van iemand zijn groeiproces.
 • Iedere deelnemer neemt 100% de eigen verantwoordelijkheid op voor zijn veiligheid, gezondheid, groeiproces en de verwachte resultaten tijdens een proces begeleiding, individuele begeleiding en/of een retraite.
 • House of Healing draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen en/of resultaten van jouw proces en kan bijgevolg op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.
 • De deelnemer is ten allen tijden zelf verantwoordelijk om voor, tijdens en na het volgen van een proces begeleiding (individueel of in groep) of een retraite zich medisch te laten onderzoeken en/of te laten bijstaan door gespecialiseerde artsen, psychologen, therapeuten in geval van fysieke, mentale, emotionele en medische klachten.
 • House of Healing zorgt voor een veilige en geborgen omgeving in een professionele context.